Hôm nay H₂SO₄ + Ba²⁺ ➝ BaSO₄ ↓…

Hôm nay H₂SO₄ + Ba²⁺ ➝ BaSO₄ ↓ + 2H⁺