Test

Thử nghiệm gưi email.

\dfrac{x}{y}=1

Vậy là nó hỗ trợ Latex và cả ==Markdown==.